BẢNG GIÁ SPA – CẮT TỈA LÔNG

Dưới 3Kg
Spa tắm + vệ sinh 170,000
Cắt tỉa lông tạo kiểu 200,000
Cạo lông toàn thân 150,000
Từ 3-5Kg
Spa tắm + vệ sinh 190,000
Cắt tỉa lông tạo kiểu 230,000
Cạo lông toàn thân 180,000
Từ 5-7Kg
Spa tắm + vệ sinh 220,000
Cắt tỉa lông tạo kiểu 260,000
Cạo lông toàn thân 210,000
Từ 7-10Kg
Spa tắm + vệ sinh 240,000
Cắt tỉa lông tạo kiểu 290,000
Cạo lông toàn thân 240,000
Từ 10-15kg
Spa tắm + vệ sinh 290,000
Cắt tỉa lông tạo kiểu 330,000
Cạo lông toàn thân 270,000
Từ 15-20Kg
Spa tắm + vệ sinh 340,000
Cắt tỉa lông tạo kiểu 370,000
Cạo lông toàn thân 300,000
Từ 20-25Kg
Spa tắm + vệ sinh 390,000
Cắt tỉa lông tạo kiểu 410,000
Cạo lông toàn thân 330,000
Từ 25-30Kg
Spa tắm + vệ sinh 450,000
Cắt tỉa lông tạo kiểu 450,000
Cạo lông toàn thân 370,000
Ghi chú
Gói Spa tắm vệ sinh gồm: vệ sinh tai, cắt móng, vắt tuyết hôi, cạo bàn, tắm dưỡng lông, xịt dưỡng lông
Gói Cắt tỉa lông tạo kiểu: Chưa bao gồm gói spa tắm vệ sinh

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LẺ

Dưới 3Kg
Cắt móng 40,000
Vắt tuyến hôi 40,000
Vệ sinh tai 70,000
Cạo lông bàn 70,000
Vệ sinh răng 190,000
Từ 3-5Kg
Cắt móng 50,000
Vắt tuyến hôi 50,000
Vệ sinh tai 80,000
Cạo lông bàn 80,000
Vệ sinh răng 200,000
Từ 5-7Kg
Cắt móng 60,000
Vắt tuyến hôi 60,000
Vệ sinh tai 90,000
Cạo lông bàn 90,000
Vệ sinh răng 210,000
Từ 7-10Kg
Cắt móng 70,000
Vắt tuyến hôi 70,000
Vệ sinh tai 100,000
Cạo lông bàn 100,000
Vệ sinh răng 220,000
Từ 10-15kg
Cắt móng 80,000
Vắt tuyến hôi 80,000
Vệ sinh tai 110,000
Cạo lông bàn 110,000
Vệ sinh răng 230,000
Từ 15-20Kg
Cắt móng 90,000
Vắt tuyến hôi 90,000
Vệ sinh tai 120,000
Cạo lông bàn 120,000
Vệ sinh răng 240,000
Từ 20-25Kg
Cắt móng 100,000
Vắt tuyến hôi 100,000
Vệ sinh tai 130,000
Cạo lông bàn 130,000
Vệ sinh răng 250,000
Từ 25-30Kg
Cắt móng 110,000
Vắt tuyến hôi 110,000
Vệ sinh tai 140,000
Cạo lông bàn 140,000
Vệ sinh răng 260,000

BẢNG GIÁ GỠ RỐI LÔNG CHÓ

Từ <3Kg
Rối 1 phần lông cơ thể (1/4) 90,000
Rối một phần cơ thể (1/2) 160,000
Rối toàn thân, rối nhiều 290,000
Từ 3-5Kg
Rối 1 phần lông cơ thể (1/4) 110,000
Rối một phần cơ thể (1/2) 180,000
Rối toàn thân, rối nhiều 310,000
Từ 5-7Kg
Rối 1 phần lông cơ thể (1/4) 130,000
Rối một phần cơ thể (1/2) 200,000
Rối toàn thân, rối nhiều 330,000
Từ 7-10Kg
Rối 1 phần lông cơ thể (1/4) 150,000
Rối một phần cơ thể (1/2) 220,000
Rối toàn thân, rối nhiều 350,000
Từ 10-15kg
Rối 1 phần lông cơ thể (1/4) 170,000
Rối một phần cơ thể (1/2) 240,000
Rối toàn thân, rối nhiều 370,000
Từ 15-20Kg
Rối 1 phần lông cơ thể (1/4) 190,000
Rối một phần cơ thể (1/2) 260,000
Rối toàn thân, rối nhiều 390,000
Từ 20-25Kg
Rối 1 phần lông cơ thể (1/4) 220,000
Rối một phần cơ thể (1/2) 280,000
Rối toàn thân, rối nhiều 410,000
Từ 25-30Kg
Rối 1 phần lông cơ thể (1/4) 250,000
Rối một phần cơ thể (1/2) 300,000
Rối toàn thân, rối nhiều 430,000

DỊCH VỤ NHUỘM LÔNG

Nhuộm 2 tai
Nhuộm 1 màu 240,000
Nhuộm 2 màu 340,000
Nhuộm Đuôi
Nhuộm 1 màu 190,000
Nhuộm 2 màu 290,000
Nhuộm 04 Chân
Nhuộm 1 màu 340,000
Nhuộm 2 màu 440,000
Nhuộm Vùng Lông Yêu Cầu
Nhuộm 1 màu 290,000
Nhuộm 2 màu 390,000
Nhuộm Tai – Đuôi- Chân ( Tiết Kiệm 15% )
Nhuộm 1 màu 570,000
Nhuộm 2 màu 790,000
Phụ Thu Lông Nhiều ( Thêm Thuốc Nhuộm )
Nhuộm 1 màu 70,000
Nhuộm 2 màu 70,000