Bảng giá spa cắt tỉa lông cho mèo lông ngắn

Dưới 4kg
Gói spa tắm + vệ sinh                  210,000
Gói cắt tỉa lông tạo kiểu                  220,000
Từ 4.1 – 6kg
Gói spa tắm + vệ sinh                  230,000
Gói cắt tỉa lông tạo kiểu                  260,000
Từ 6.1 – 8kg
Gói spa tắm + vệ sinh                  260,000
Gói cắt tỉa lông tạo kiểu                  290,000
Trên 8kg
Gói spa tắm + vệ sinh                  290,000
Gói cắt tỉa lông tạo kiểu                  330,000

Bảng giá spa cắt tỉa lông cho mèo lông dài

Dưới 4kg
Gói spa tắm + vệ sinh                  230,000
Gói cắt tỉa lông tạo kiểu                  240,000
Từ 4.1 – 6kg
Gói spa tắm + vệ sinh                  250,000
Gói cắt tỉa lông tạo kiểu                  280,000
Từ 6.1 – 8kg
Gói spa tắm + vệ sinh                  280,000
Gói cắt tỉa lông tạo kiểu                  310,000
Trên 8kg
Gói spa tắm + vệ sinh                  310,000
Gói cắt tỉa lông tạo kiểu                  350,000

Bảng giá dịch vụ lẻ cho mèo

Dưới 6kg
Cắt móng                    50,000
Vắt tuyến hôi                    50,000
Vệ sinh tai                    80,000
Cạo lông bàn                    80,000
Vệ sinh răng                  200,000
Trên 6.1kg
Cắt móng                    70,000
Vắt tuyến hôi                    70,000
Vệ sinh tai                    90,000
Cạo lông bàn                    90,000
Vệ sinh răng                  230,000